MÉDIABC KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

mely létrejött egyrészről a megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), valamint a MÉDIABC Kft. (1085 Budapest, Salétrom utca 7. 4/8.)  között az alábbi feltételek alapján:

1. BEVEZETÉS
Jelen általános szerződési feltételek a MÉDIABC Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) kiadói, nyomdai munkákra vonatkozó ajánlatoknak, rendeléseknek, illetve rendelés visszaigazolásoknak, szerződéseknek (pénzügyi számlák) elválaszthatatlan részeit képzik. A Megrendelő rendelésben vagy egyéb módon közölt saját szerződési feltételei csak és kizárólagosan a Szolgáltató kifejezett, írásbeli elfogadásával hatályosak.

2. A MEGBÍZÁS TÁRGYA
A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt nyomdai munkát, szolgáltatásokat az adott technológiájának megfelelő legjobb minőségben elvégzi.

3. ÁRAJÁNLAT
A Szolgáltató a Megrendelő által megadott specifikációnak megfelelően elkészíti az ajánlatot, aminek érvényessége 30 (harminc) nap, az ettől eltérő határidő külön feltüntetésre kerül. A Szolgáltató érvényes árajánlatot kizárólag írásban ad. Nem jön létre a szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól.

4. MEGRENDELÉS
Megrendelő az árajánlat alapján részletezett megrendelést küld írásban, amelyben az árajánlatnak megfelelően pontosan dokumentálja a specifikációt, elfogadja a kialkudott árat, és az általános szerződési feltételeket. Megadja a számlázási címet, kapcsolattartót, annak elérhetőségét, bankszámlaszámot és az adószámot. Szolgáltató a megrendelést írásban visszaigazolja. A szerződés ezen írásos visszaigazolással jön létre, szóbeli megállapodás minden esetben érvénytelen.

5. A MEGRENDELÉS TARTALMI ELEMEI
A megrendelésnek tartalmaznia kell minden előírást, specifikációt, dokumentumot és adatot a termékre (szolgáltatásra) vonatkozóan. Így különösen: az alapanyag fajtáját (minőség, grammsúly), a termék méretét, mintáit, színeit, mennyiségét, csomagolását, a szállítási és számlázási címet, melyek egyértelműen meghatározzák a Megrendelőnek a termékkel (szolgáltatással) szembeni elvárását, és kétséget kizáróan meghatározzák a termék legyártásához szükséges paramétereket. Ha szükséges, a Szolgáltató további információkat kérhet a termékkel kapcsolatosan, ugyanakkor jogában áll alkalmazni a nyomda- és csomagolóanyag-ipar nemzetközileg alkalmazott előírásait, szakmai szokásait és eljárásait. Ha a Megrendelő saját mintája szerint gyártandó terméket (szolgáltatást) rendel, át kell adnia a mintát a Szolgáltatónak. Csak az azonos technológiai eljárással készített mintát tudja a Szolgáltató elfogadni színhelyesség és egyéb paramétereiben. A mintától a Megrendelő által kezdeményezett eltérések többletköltségét a Megrendelő viseli.

6. VÁLLALÁSI FELTÉTELEK, KAPCSOLATTARTÁS
A megrendelésben megjelölt szállítási határidő abban az esetben érvényes, ha a leadott anyag, javított korrektúra felhasználható állapotban van és a megadott időben történik. Minden ajánlatot, megrendelést, elfogadást, jóváhagyást, módosítást, észrevételt írásban kell megtenni, azt levélben, faxon vagy Internet-kapcsolaton keresztül kell továbbítani. A fentiek Megrendelő részéről történő elmulasztása esetén a Szolgáltató mentesül bárminemű reklamáció, kötbér vagy jogkövetkezmény alól. A Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a késés előre látható, erről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

7. MEGRENDELŐ ÁLTAL BESZÁLLÍTOTT ANYAGOK
A Megrendelő által beszállított anyagokat a Szolgáltató a szállítási okmányokban meghatározott mennyiségi és minőségi ismérveket nem ellenőrizve, garanciát nem vállalva veszi át. A Szolgáltató ezen anyagok ellenőrzését csak a gyártási folyamat közben tudja ellenőrizni. Amennyiben az anyagok nem megfelelő minőségűek, úgy azok javítási idejével a vállalási határidő kitolódik. A Megrendelő által biztosított forrásanyagon a Szolgáltató térítés ellenében változtatást is végezhet Megrendelő kifejezett írásos kérelmére, amelynek díja 4.500,- Ft + Áfa/óra.

8. ANYAGOK ÁTVÉTELE, ENNEK IGAZOLÁSA
8.1. MINŐSÉGI ÁTVÉTEL
A nyomdatermék minősége akkor szerződésszerű, ha a szúrópróbaszerű vizsgálatoknál a hibás mennyiség 2,5%-ot nem haladja meg.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hozott szedés, levilágítás, színbontás minőségéből eredő reklamációkért. Hozott színbontás esetén – amennyiben a Megrendelő nem biztosított proof-ot a nyomtatandó oldalakhoz – a Szolgáltató saját belátása szerint, optimális festékterhelésre állítja be a nyomat minőségi paramétereit.
Amennyiben a Megrendelő a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, hogy gépinduláskor nyomáspróbát kér – ahol ő vagy meghatalmazottja ellenőrzi és jóváhagyja a készülő nyomatot – akkor a fentebb részletezett nyomtatás minőségét elfogadottnak veszi.
A Szolgáltató a Megrendelőnek a megrendeléskor írásban rögzített igénye esetén a saját területén is, és az alvállalkozóinál is gyártásközi megtekintést és ellenőrzést biztosít.
A Megrendelőnek felróható állásidőért a Szolgáltató kötbért számíthat fel, melynek összege 20.000,- Ft/óra + Áfa, amit a számlán külön tételként tűntet fel.
Minőségi átvételnek tekintik a felek a vállalkozó vezetője részéről történő személyes közreműködéskor jóváhagyott nyomáspróbát. Az aláírt szemleívtől eltérő nyomásért a Szolgáltató anyagilag felelős, melynek mértéke maximum a műveleti költség.
Megrendelő minőségi reklamációval csak az elkészült munka átvételtől számított 24 órán belül élhet. Minőségi átvétel helye eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltató telephelye.

8.2. MENNYISÉGI ÁTVÉTEL
A Megrendelő a megrendelt mennyiség teljesülésének tekinti, ha a Szolgáltató a megrendelt összesített példányszám ± 1%-nak megfelelő példányt ad át. A Szolgáltató a mennyiségi átvételt elősegítendő egységcsomagokat állít elő. A mennyiségi kifogást az átadás-átvétel időpontjával kell közölni.

9. ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK
A Szolgáltató ajánlataiban, visszaigazolásaiban, számláiban stb. feltüntetett ellenértéket a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott Áfa terheli, melyet az ellenértéken felül ugyancsak Megrendelő köteles megfizetni. Az ajánlati ár és a számlázott ár egyaránt nettó egységár, 1 db, vagy 1 más egységnyi termékre vonatkozóan. A Szolgáltató megadott árai az adott árunak megfelelő szokásos csomagolási költségeket tartalmazzák. A minimális rendelési összeg 2 000 Ft + Áfa. Az elkészített számla csak akkor térhet el a megrendelésben rögzítettől, ha a műszaki tartalomban változás volt, és ezt megfelelően dokumentálták. Külön megállapodás hiányában a teljesítés és a fizetés helye a Szolgáltató székhelye. A fizetés alapvetően az elkészült munka átvételekor esedékes. Ettől eltérő fizetési határidőt a felek rögzíthetnek.
Minden elkészült munka a Szolgáltató tulajdonában marad, amíg az összes számlázott összeg – beleértve a késedelmi kamatot, költségeket és adókat – teljes mértékben kifizetésre nem kerül. A Megrendelő kérésére a Szolgáltató utánvételes szállítást is vállal, ebben az esetben a teljesítés és fizetés helyszíne a megadott szállítási cím.
A Szolgáltató a rendes munkaidőn túl is vállalhatja a Megrendelő által megrendelt munkák elvégzését, ebben az esetben a Szolgáltató ügyleti vagy hétvégi felárat számolhat fel.
Eltérő megállapodás hiányában megrendelés esetén Megrendelő az elfogadott mintanyomat vagy véglegesített, visszaigazolt megrendelés után a díj 30 %-át köteles a Szolgáltatónak kiegyenlíteni. A fennmaradó összeget Megrendelő az elkészült munka átvételekor készpénzben köteles a Szolgáltatónak megfizetni, vagy külön megállapodás szerint (fizetési határidőre) átutalással rendezni.
Megrendelő hozzájárul, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a jegybanki alapkamat kétszeresét számolja fel.
A Szolgáltató filmet, CD-t, kéziratot csak kiegyenlített számla esetén ad vissza a Megrendelőnek.
A Szolgáltató a Megrendelőt különböző kedvezményekben részesítheti tekintettel Megrendelő vásárlási szokásaira és/vagy vásárlási értékeire. A kedvezményeket (mint pl. kedvezményes ár, ingyenes kiszállítás, részletfizetés) az árajánlatban/visszaigazolásban vagy egyéb módon írásban rögzíteni kell.

10. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
A teljesítési határidő a megrendelés kézhezvételének napjától számít, ha a Megrendelő a nyomtatáshoz szükséges anyagokat megfelelő formában, minőségben és hiánytalanul átadta. A kiküldött próbanyomatok, korrektúrák ellenőrzésének, elfogadásának idejére a folyamat megszakad, majd az írásos megerősítés elfogadástól ismét elkezdődik. Az esetleges kártérítési igény az árajánlat/számla összegét nem haladhatja meg, a Megrendelő semmilyen jogcímen nem kérhet ellentételezést.

11. NYOMDAI ELKŐKÉSZÍTÉS, GRAFIKAI TERVEZÉS
A szerkesztési munkadíj tartalmazza a szerkesztés egyszeri költségét, egyszeri korrektúrázás utáni javítását, és az anyag elhelyezésének egyszeri megváltoztatását. Az ezen túlmenő szerkesztési igények külön díjtételt képeznek. A szerkesztési munkadíj megfizetése nem jelenti a forrásanyag szerzői jogainak a megszerzését, az minden esetben a Szolgáltató tulajdona marad. A forrásanyag és forráskód kiadására Megrendelő csak külön térítés ellenében tarthat igényt. A nyomdai előkészítés során a Szolgáltató minden esetben korrektúrát küld a Megrendelőnek, amelyen a Megrendelő ellenőrzi az elkészített anyagot. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a korrektúrák során az észre nem vett hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

12. NYOMÓLEMEZ
A Szolgáltató a nyomólemezeket a számla kifizetését követően saját költségére megsemmisíti vagy újrahasznosítja. A Megrendelő külön kérésére a munka kiszállítását követő maximum 1 (egy) hétig a Szolgáltató térítésmentesen megőrzi a nyomólemezeket. A megőrzési idő kezdete a számla kiállítását követő 1. nap.

13. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
A Megrendelő kötelessége, hogy a megbízás teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges minden információval a Szolgáltatót ellássa. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által készen átadott film, lemez, PS, PDF file tartalmáért, valamint az általa készített nyomatokon szereplő adatok, illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő az általa megrendelt munka tartalmáért, szerzői jogaiért, kiadói jogaiért és egyéb jogok sértetlenségéért stb. kizárólagos felelősséget vállal.
A Szolgáltató mentesül minden fentiekkel kapcsolatos eljárás, költség, kár és kiadás tekintetében.
A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a megrendelt munka tökéletes minőségben való elkészítéséért, mindazonáltal felelősséget legfeljebb az elvégzett munka értékéig vállal.
A Szolgáltató kizárólagos felelősséget vállal az alvállalkozók által elvégzett munka minőségére.
Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt a Szolgáltató kizárja a kártérítési felelősséget.
A Szolgáltatónak joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, azt referenciaként bemutatni.

14. VIS MAIOR
A vis maior olyan eseményt jelent, amelyet a Szolgáltató nem tud befolyásolni, és amely a szerződés teljesítését megakadályozza, vagy ésszerűtlenül megnehezíti. Vis maior esetén a Szolgáltató nem felel annak hatásáért, és minden kötelezettsége felfüggesztésre kerül.

15. SZERZŐI JOG
Szolgáltató által készített mindennemű grafikai alkotás, fotó és film vagy videóanyag, szerkesztés, design, webállomány, szoftvertermék, futtatható állomány és kód, adatbázis szerzői jogilag védett, a Szolgáltató tulajdona. A Megrendelő felhasználója és nem tulajdonosa a fent említetteknek, kivétel a céges logó. Bármilyen egyéb felhasználása a jogtulajdonos belegyezésével történhet. Ezek engedély nélküli felhasználása a szerzői jog megsértését vonja maga után. Különösen igaz ez, a tervezésnél a Megrendelőknek küldött mintákra és tervekre, ha a Megrendelő a megrendeléstől eláll, viszont a birtokába jutott terveket és azok elemeit felhasználja.

16. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
A rendelt mennyiségtől legfeljebb 5 %-kal történő túl, illetve alul szállítás megengedett. Ha a szállítmány több tételből áll, a mennyiségi tolerancia tételenként értendő. Alul szállítás esetén a tényleges mennyiség, túlszállítás esetén a megrendelt mennyiség kerül számlázásra.
Ha a Megrendelő a termék átvételét megtagadja vagy elmulasztja, a legyártott, de át nem vett áru, vagy megrendelt, de le nem gyártott áru összes felmerült költsége leszámlázásra kerül. A fenti árut a Megrendelő költségére és kockázatára, havi 10 % tárolási díj ellenében raktározza a Szolgáltató. Ha a Megrendelő az árut a készre-jelentéstől számított 3 (három) hónap elteltével sem veszi át, a Szolgáltató a Megrendelő külön értesítése nélkül is megsemmisítheti.
Ha a Megrendelő a szolgáltatás (grafikai tervezés, design, szerkesztés, nyomdai előkészítés, web tervezés, honlapépítés stb.) átvételét megtagadja vagy elmulasztja, az elkészített, de át nem vett megrendelés, vagy megrendelt szolgáltatás összes felmerült költsége leszámlázásra kerül. Ha a Megrendelő az elkészült szolgáltatást készre-jelentéstől számított 3 (három) hónap elteltével sem veszi át, a Szolgáltató a Megrendelő külön értesítése nélkül is megsemmisítheti.

17.MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
A Szolgáltató a nyomat színhelyességéért csak abban az esetben vállal felelősséget, ha a megrendeléskor leadott anyaghoz megkapja a Megrendelő által hitelesített színmintát (proof, cromalin, eredeti fotó, előző nyomat), illetve gépindulásnál jelen van az Ügyfél vagy annak képviselője és az induló ívet hitelesíti „nyomható” felirattal, dátummal és az aláírásával.
Ellenkező esetben a Szolgáltató saját belátása szerint állítja be a színterheléseket.

18. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYESSÉGE
Jelen szerződési feltételek 2013. augusztus 1. napjától érvényesek és vonatkoznak a Megrendelő és a Szolgáltató között e naptól létrejövő minden szerződésre. A Szolgáltató az árajánlathoz és szerződéshez nem mellékeli a jelen ÁSZF-et, de a honlapján mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt.

19. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
A Szolgáltató jogosult a Megrendelővel létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani:
• Amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi.
• Amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak.
• Amennyiben résszállítások esetén a Megrendelő az esedékes résszámlát felszólítás ellenére sem egyenlítette ki.
• Amennyiben Megrendelő súlyos szerződésszegést követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni.
• Amennyiben Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít a Szolgáltatóval szemben, a-mely a Szolgáltató hátrányos megítélését eredményezheti.

Amennyiben a Szolgáltató valamely szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben már fennálló fizetési kötelezettségei vagy más tartozásai teljesítésére vonatkozó kötelezettségét.

20. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Felek az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) előírásait tartják irányadónak. Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, Felek a jogvita eldöntésére kikötik a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.